c.h. (custom house)

Alfândega, Aduana

c.h. (custom house)
Alfândega, Aduana