m.s. (motor ship; machinery survey)

Barco de motor e inspeção de máquinas.

m.s. (motor ship; machinery survey)
Barco de motor e inspeção de máquinas.