R.M.S. (Royal Mail Ship)

Navio da Royal Mail.

R.M.S. (Royal Mail Ship)
Navio da Royal Mail.